close

Пазари

Од основањето во 1989.год. Медис отвори свои претпријатија и претставништва во Австрија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Унгарија, Македонија и Србија, а присутен е и во Црна Гора, Косово, Португалија, Бугарија и Словачка.

Присутни сме во државите на подрачјето на Средна и Југоисточна Европа.

Медисови Е–новости
Изјавувам дека сум запознаен со Правилникот за заштита на правото на приватност.