close

Во Медис секогаш и посебно ја истакнуваме својата грижа за вработените во организациска, образовна и мотивирачка смисла. На младите им доверуваме важни функции и задачи.

Обликуваме и поврзуваме екипи на способни и високомотивирани вработени од различни струки.

Задоволни вработени

Обезбедуваме организирана и стимулативна работна средина со добри меѓучовечки односи.

Едукации

Се грижиме за редовна обука на вработените и поттикнуваме тимска работа.

Медисови Е–новости
Изјавувам дека сум запознаен со Правилникот за заштита на правото на приватност.